29 d’ag. 2008

genial traducció

ENTROPIA "Takte Mòrbid” 2005 Produccions de Roca de | Voliac de CD
Huh, alleujament|alliberament|emissió força vell d'aquesta etiqueta brutal des d'Andorra! I allò és gran per trobar nom nou per a mi?. Com l'alleujament|alliberament|emissió de premsa diu que aquesta banda són veterans en escena de metall catalana, per ser sincer només sentia aquest nom (ENTROPIA) associar temps abans, però no sentia la seva música. I em puc atrevir a dir que això és alleujament|alliberament|emissió realment digne sobre la mort brutal reduir escena! Sí, aquí és mort brutal que encara mata realment densa, basada en tal esmolada tot i així riffs de voladura, que serà|estarà torçar el seu cos des del primer escoltar només! Era matat per tots aquells realment consoliden|cementen riffs de guitarres, que prop de la seva esmolada de tonades veritablement dura alliberen espai al voltant de vostè. Molts canvis de tempo; com mitjos tempos convertits a bogeria més ràpida, i realment boig tamborinar també sobre aquí. La bona cosa és|està també la música sona no moderna, però, per exemple, riffs de guitarres s'ha recordat jo de manera vella escolaritzar riffing de mort brutal i tonades. També tenia com subratllar com feien els grans músics atmosfera de mort! Vull que la música faci sonar realment necro i espantant! Pel que fa a vocals tan aquí són dos tipus: nivell|norma gutural remugar i, ell ell, de cadàver - estil de porcs un?. Globalment ENTROPIA sembla multitud realment dura|forta entre unes altres multituds brutals! Indubtablement un de treballs|feines|obres seriosos a mort brutal grinyola|mol escena! Si és|està a mort brutal d'horror moldre bogeria - comprovi "Takte Morbid" ara mateix! 11 blastsongs i dos grans videoclips! 4\5

Review cd Entropia "Takte Mòrbid" x Antichrist Magazine #7(Ukraina) (08/2008)

- ANTICHRIST MAGAZINE #7 - Review CD Entropia "Takte Mòrbid" (2005) - Ukraina (08/2008)

ENTROPIA “Takte Morbid” 2005 CD | Voliac Rock Productions

Huh, pretty old release of this brutal label from Andorra! And that’s great to meet new name for me?. As press-release says this band is veterans on Catalan metal scene, to be honest I just heard this name (ENTROPIA) couple time before, but didn’t hear their music. And I can dare to say this is really worthy release on the brutal death grind scene! Yeah, here’s really dense yet killing brutal death, based on such grinding yet blasting riffs, which will be twist your body since the first listening just! I was killed by all those really cement guitar riffs, which by its truly hard tunes grinding free space around you. Lots of tempo changes; like mid tempos become to fastest madness, and really mad drumming also over here. Good thing is also music sounds not modern, but, for example, guitar riffs has remembered me old-school brutal death riffing and tunes. Also I’d like to underline how great musicians did atmosphere of death! I mean music sounds really necro and frightening! As for vocals so here are two types: standard guttural growl and, he-he, of corpse – pig style one?. As a whole ENTROPIA seems really strong horde amongst other brutal hordes! Undoubtedly one of serious works onto brutal death grind scene! If you are into horror brutal death grind madness – check out “Takte Morbid” right NOW! 11 blastsongs and two great videoclips! 4\5

genial traducció